Invester i Annox

Bliv investor

Annox ISIN kode

DK0061272077

Ordreblanket

Annox ordreblanket

Hent blanket

Sådan investerer du

Annox handles via Nasdaq børsen eller direkte gennem ordreblanket. Du betaler kurtage til din bank, og gennem kursen afregnes også indløsning/emission tillæg på 0,35%. Har du spørgsmål til, hvordan du bedst handler Annox, så kontakt os gerne. Se også FAQ nedenfor.

Invester via netbank

Invester via
netbank

Annox investeringsafdeling er børsnoteret og kan købes gennem din netbank. I din netbank kan du søge på Annox ISIN-koden i søgefeltet.

Invester via Nordnet

Invester via
Nordnet

Når du handler Annox investeringsbeviser på Nasdaq børsen anbefaler vi, at du laver en såkaldt limiteret ordre på gældende udbud eller budspris.

Køb på Nordnet
Invester via investeringsrådgiver

Invester via
investeringsrådgiver

Du kan instruere din egen rådgiver eller kontaktperson til handle på dine vegne. Enten gennem ordreblanket eller på Nasdaq børsen.

Invester via ordreblanket

Invester via
ordreblanket

Udfyld vedlagte ordreblanket, og indsend den til din rådgiver, eller kontaktperson, i egen bank.

Hent blanket

Ofte stillede spørgsmål

En investeringsforening samler penge fra en lang række investorer – indskydere – i en pulje. Den pulje kaldes også en afdeling. Afdelingen deles op i et antal ejerandele, der alle er lige store og har samme rettigheder.

Pengene i puljen eller afdelingen investeres derefter i værdipapirer. Nogle afdelinger investerer i aktier, nogle investerer i obligationer og andre afdelinger investerer i både aktier og obligationer. Enkelte afdelinger har mulighed for at investere i andre finansielle instrumenter. I afdelingens prospekt kan man læse præcis hvad, en investeringsforeningsafdeling kan investere i.

En investeringsforeningsafdeling er ejet af investorerne. Investorerne er derfor også automatisk medlemmer af foreningen.

Medlemmerne i de enkelte afdelinger deler på den måde omkostninger, tab og gevinster fra investeringerne i den enkelte afdeling.

De fleste investeringsforeninger er certifikatudstedende foreninger. De udsteder omsættelige investeringsforeningsbeviser, der ofte er børsnoterede, og frit kan købes og sælges af foreningens medlemmer.

Et investeringsbevis er en ejerandel i afdelingens samlede portefølje af værdipapirer. Det svarer altså til, at man har en indirekte ejerandel i alle de værdipapirer og konti som afdelingen har investeret i.

Sådan fungerer en investeringsforening

Når man køber et investeringsforeningsbevis kan det enten være et ’brugt’ bevis, hvis der samtidig er en anden investor, der ønsker at sælge, eller et nyt investeringsbevis, som foreningen udsteder.

Investeringsforeningen har en market maker der sikrer, at foreningens beviser altid både kan købes og sælges.

Når en afdeling i en investeringsforening udsteder nye beviser stiger formuen i afdelingen med værdien af det nye investeringsbevis. Investeringsforeningen køber og sælger løbende værdipapirer, sådan at der er en passende mængder kontanter i afdelingen.

Fordele ved investeringsforeninger

Der er en række fordele ved at investere i investeringsforeninger

1) Velegnet til både små og store beløb
Hvis man blot skal investere et mindre beløb, er det svært at sammensætte en portefølje af aktier eller obligationer, som giver tilstrækkelig risikospredning. Risikospredning er en ’grundlov’ for alle investeringer. Ved at sprede sine investeringer kan man sikre sig mod at miste hele investeringen, fordi man har sat alt på et bræt. En dygtig investeringsforening kan sammensætte en portefølje, der har pæne egenskaber i forhold til risikospredning og afkastmuligheder.

Når man køber investeringsforeningsbeviser, får man spredt sine investeringer ud på en række forskellige aktier eller obligationer, fordi man får en del af foreningens portefølje. Det er samtidigt muligt at tegne sig for både små og store beløb i investeringsforeningernes afdelinger. Samtidig kan man let øge eller nedbringe sine investeringer. Det er vigtigt, hvis man løbende sparer op til for eksempel pension eller hvis man løbende skal nedbringe sine investeringer i forbindelse med udbetaling af pension.

2) Investeringsforeninger kan nemt købes og sælges
I Danmark køber og sælger man investeringsforeningsbeviser gennem banker. Man kan som investor tale med sin bankrådgiver ved et møde eller på telefon og få rådgivning. Træffer man selv beslutningen om sin investering kan man også købe og sælge investeringsforeningsbeviser gennem sin netbank. Det er ofte noget billigere. Som investor skal man sikre sig, at man har fået tilstrækkelig rådgivning inden man handler på egen hånd.

3) Investeringsforeningerne er under offentligt tilsyn og kontrol
Danske investeringsforeninger er under konstant kontrol fra myndighedernes side. Finanstilsynet kontrollere investeringsforeninger ligesom de også fører tilsyn med bl.a. banker og andre pengeinstitutter. Foreningerne er også under revision.

Der er også en lang række kontroller og sikkerhedsforanstaltninger inde i foreningerne. Midlerne – altså pengene – opbevares i en depotbank, som løbende fører kontrol med aktiverne. Depotbanken kan kun handle med værdipapirerne, når de får instruktion fra det ansvarlige investeringsforvaltningsselskab. Investeringsforvaltningsselskabet sikrer, at den ansvarlige porteføljerådgiver altid lever op til de rammer, der gælder for afdelingen.

Investeringsforeninger er dog ikke forsikrede eller garanterede mod tab. Medlemmerne kan tabe penge på deres investeringer i foreningerne, da de enkelte bevisers værdi afhænger af værdien af afdelingens portefølje. Hvis positionerne i porteføljen mister værdi, fordi kurserne falder, så vil bevisets værdi ligeledes falde. Ofte beregnes værdien af et investeringsforeningsbevis mange gange i løbet af dagen.

Risikoen for at miste alle pengene er dog ganske lille. Det ville kræve, at eksempelvis alle aktierne i porteføljen taber al deres værdi, hvilket ikke er særligt sandsynligt. Det er dog vigtigt altid at huske, at man som ejer af investeringsforeningsbeviser kan tabe penge.

4) Professionel investering
Hvis man selv skal investere direkte i aktier eller obligationer, skal man foretage et stort stykke arbejde, hvis man vil sig mod unødige risici. Investeringsforeninger forvaltes af professionelle investorer, der har tid og ressourcer til at indsamles, analyseres og bearbejde store mængder af information.

Selv om man som investor altid bør vide, hvordan aktie- og obligationsmarkederne grundlæggende virker, betaler man som medlem af en investeringsforening en professionel porteføljemanager for at foretage det hårde arbejde og tage beslutningerne.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at investeringsforeninger ikke er en garanteret god investering. Nogle afdelinger er dyre, mens andre har dårlig afkast og resultater.

Danske investeringsforeninger får i gennemsnit gode vurderinger og ratings fra det internationale analysehus Morningstar, men der er selvfølgelig altid nogle investeringsforeninger der klarer sig bedre end andre.

 

Investeringsforeninger kan handles online på Nasdaq gennem netbank mellem 9-17 europæisk tid; afdelingen prisfastsættes fremadrettet af en market maker på fonden – I Annox tilfælde er dette Nykredit Equity som er market maker på fonden.

Tidspunktet for prisfastsættelse fastsættes af investeringsforeningen, men er normalt kl 10, 11, 12 og 16 hver bankdag, europæisk tid for Annox Quant Equity ESG kl.

Når en investor indleverer en tegnings- eller indløsningsanmodning gennem ordreblanket, indgår investoren en bindende købs-/salgsordre; kursfastlæggelse og eksekvering finder normalt sted på tidspunktet for den næste prisfastsættelse.

 

 

Nykredit beregner værdien (NAV) af Annox investeringsbevis flere gange dagligt – den svarer til summen af fondens aktiers handelspris. De underliggende er alle likvide aktier der handles på anerkendte børser over verden, så det kan fastsættes meget præcist.

Værdisætningen sker typisk 4 gange hver bankdag. På det tidspunkt beregner formueforvalteren værdien pr. enhed ud fra værdien af de underliggende investeringer.  Herefter lægges emmision/indløsningsfradag til, og du får den kurs, andele købes og sælges til af marketmakeren (Nykredit) på børsen, og som du kan se i din netbank.

De fleste investeringsforeninger, kan handles på dagligt basis gennem diverse netbanker via Nasdaq børsen. Ved investering i investeringsforeninger er den indikerede tidshorisont dog normalt rettet mod langsigtet investering.

Investeringsforeninger kan også handles direkte med administratoren gennem ordreblanket.  (I Annox tilfælde er dette Nykredit)

Administratoren udsteder eller indløser andele på grundlag af de daglige transaktioner inden for investeringsforeningen. Det betyder, at antallet af andele i cirkulation svinger fra dag til dag.

Investorerne får tildelt andele svarende til en forholdsmæssig andel af de underliggende aktivers værdi.

Den pris, du kan se på din netbank for en fond i handelsvinduet, er den sidst kendte NAV-pris +/- emissions/indløsning gebyr, samt en mindre justering som marketmaker foretager for at prisfastsætte fonden, baseret på ændringer i markedet siden NAV sidst blev opgjort.

 

 

Handel via ordreblanket betyder, at ordren reserveres indtil næste tidspunkt for prisfastsættelse.

Det betyder, at investorer ikke kender den kurs, handlen udføres til, da kursen først fastsættes på et senere tidspunkt ud fra værdien af de underliggende aktiver i foreningen på tidspunktet for den næste prisfastsættelse, dvs. på et fremadrettet grundlag.

Prisen på kurtage via handel gennem ordreblanket varierer meget afhængig af bank og kunde.

Omkostninger (herunder resultathonorar, fast management fee, administrations fee m.m). hensættes og afregnes løbende internt fonden. Det er Administratoren (Nykredit) der står for dette.  Pg.a. omkostninger altid hensættes, afspejler kursen i aktien altid værdien og ikke mindst afkastet efter omkostninger.

 

 

Ja, du kan altid handle ind og ud, da Annox er en aktiefond. Køber du papirer, udvider man simpelthen fonden – og omvendt sælger du papirer formindskes fonden blot.  Nykredit (marketmaker) vil derfor som udgangspunkt altid kunne give dig en pris på enten et køb eller salg af aktier af Annox investeringsbevis.

(I sjældne tilfælde suspenderes aktiefonde, typisk timer eller maks er par dage, hvis der er problemer, der gør market maker ikke kan stille indre værdi).

 

 

Du betaler kurtage og emission/indløsningsfradrag når du handler – samlet ligger prisen oftest på omkring 0.5%, men det kan variere.

  • Prisen på kurtage til din bank, er forskellige fra bank til bank.  Typisk priser på kurtage gennem netbank er 0.15%, hvis du selv handler. Instruerer du din bankrådgiver til at handle for dig, kan kurtageprisen være større.
  • Herudover betaler du 0.35% til fonden når du køber eller sælger (emission/indløsningsfradrag)