Investering i aktier

Mindre snak.
Mere afkast.

Verdenskort

Om aktieinvestering

Tænk langsigtet og invester kun midler, du kan undvære på lang sigt +3 år.

For den langsigtede investor kan aktier være et godt valg, idet aktier over tid har vist sig at outperforme de fleste andre aktivklasser. Som tommelfinger regel kan man sige, at man kun skal investere i aktier, med midler man ikke skal bruge inden for de næste tre år. Med en lang tidshorisont er man rustet til at komme igennem udsving på markedet – og man vil forventeligt også have tjent på sine investeringer på den lange bane.

Se hvordan du gør

Ansvarlig investering

Løbende screening af investeringer

Vi screener løbende de virksomheder, vi investerer i, for klimapåvirkning, overholdelse af menneskerettigheder, overholdelse af arbejdstageres rettigheder, miljøpåvirkning og for etisk virksomhedsledelse. Screeningen foretages i samarbejde med Refinitiv, der er en af verdens største uafhængige udbyder af ESG-screening.

Se nærmere på Refinitivs hjemmeside

Højere krav til etik og ansvarlig virksomhedsdrift
Dine penge investeres med størst muligt hensyn til menneskerettigheder og ansvarlig virksomhedsdrift.

Mere vedvarende energi og ny teknologi
Der investeres mere i selskaber, der producerer grøn energi, reducerer affaldsproduktion og producerer medicin og sundhedsudstyr.

Ansvarlige investeringer
Færre investeringer i virksomheder, der producerer eller distribuerer våben eller krigsudstyr. Heller ingen tobaksrelaterede produkter.

Annox aktier

+ 200 globale aktier

I ANNOX investeringsforening udgør hver aktie gennemsnitligt kun 0,5 % procent af den samlede aktieportefølje, hvorved porteføljen risikomæssigt bliver spredt ud på rigtig mange aktier. Man har således ingen høj koncentrationsrisiko på enkelt aktier, som man kan se i hos fonde og indeks der er markedsvægtede. For eksempel udgør Amazon, Microsoft og Apple sammenlagt over 30% af indekset Nasdaq 100. I modsætning hertil udgør de 3 største aktier i ANNOX globale aktiefond typisk ikke mere end 3%.

Vores aktieportefølje er global, og består af mere end 200 internationale aktier fra mange forskellige regioner. De essentielle regioner vi arbejder med, er henholdsvis nordiske, europæiske, nordamerikanske og australasien - dvs. regioner, der er kendt som værende stabile og stærke økonomier, og som tilsammen udgør 90% af det globale aktiemarked.

Se vores afkast

ANNOX investeringsforening

I ANNOX mener vi, at en global aktieportefølje er en essential del af enhver investors formue.

Vi har derfor udviklet en aktiefond, der er diversificeret, u-gearet og giver en bred eksponering i +200 aktier – udvalgt fra et univers af mere end 10.000 globale aktier fra hele verden.

Se vores afkast

Fonden investerer i aktier der kendetegnende ved historiske gode regnskabstal og attraktive aktieprismønstre. Vi vælger således de aktier som giver den bedste kombination af anerkendte akademiske risikopræmier og markedsabnormaliteter til at skabe merafkast.

Vi bruger en systematisk datadrevet tilgang til at finde og udnytte disse risikopræmer, men også til at optimere og diversificerer vores aktieportefølje på den bedst mulige måde. Det vil sige vi bruger faste regler, modeller og algoritmer udviklet internt i ANNOX til at bestemme udvælgelsen af aktierne.

Strategier

Faktorinvestering er en fonds investeringsstil, som forklarer hvordan en portefølje er konstrueret anderledes end markedet. For eksempel er en porteføljemanager, der invester i “small cap” kendt for at investere i aktier, der har mindre selskabsværdi end gennemsnittet for markedet. I det akademiske miljø er dette oftest kendt, som at fonden er “tilt'et” eller “load'et op på size faktoren”. Faktorerne omtales også ofte som risikopræmier, og blev for alvor kendt da de amerikanske professorer Eugene Fama og Kenneth French i 1993 publicerede en række banebrydende artikler, der viste stor evidens for at faktorerne eksisterede – og kunne anvendes til at forklare mange fondes afkast. I det akademiske miljø, har man siden undersøgt disse yderligere, og helt frem til idag bliver der stadig forsket i dem.

ANNOX har egenudviklet en aktiemodel, der baseret på store mængder data på historiske og nuværende aktiepriser og regnskaber, udnytte disse risikopræmier bedst muligt i forhold til at skabe merafkast.

Se vores afkast

Sådan fungerer investering

Som investor i en investeringsforening får du nem og hurtig adgang til indsigt og viden om de finansielle markeder

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der sammen investerer i foruddefinerede aktiv klasser eller markeder. Det kan være aktier, obligationer eller noget helt tredje. Det kan også være en blanding af forskellige aktivklasser. Investeringsforeningens medlemmer deler afkast og omkostninger i forhold til det investerede beløb.

Foreningens forpligtelser over for dig
En investeringsforening foretager investeringer på vegne af foreningens investorer. Derfor er det primære mål altid at pleje investorernes investeringer. Foreningen er underlagt investeringsforeningsloven, og du derfor som investor en sikkerhed for, at dine investeringer bliver håndteret i henhold til prospektet og at administration og opbevaring af din investering er underlagt lovgivningen for investeringsforeninger. Den juridiske betegnelse for en investeringsforening er UCITS (United Collective Investments in Trasferable Securities). Læs mere om lovgivningen her:  https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-tilsynsomraader/kollektive-investeringer/ucits

Investorerne ejer ANNOX
Investerer du i ANNOX, bliver du medlem af foreningen ANNOX Quant Global ESG Kl, der er en afdeling under Nykredit’s Investeringsforening Investin. Så snart du har købt dit første investeringsbevis, er du automatisk medejer af foreningen for den andel, dit bevis udgør. Investeringsbeviserne kan dagligt handles på børsen. Foreningen ejes udelukkende af investorerne, som har adgang til generalforsamlingen, og som desuden har indflydelse på fx valg af bestyrelsen.

Som investor i ANNOX betaler du kun for kapitalforvaltning – ikke for handler og diverse følgeforretninger, som ofte er betydelige og kan være svære at gennemskue.

ANNOX adskiller sig også fra de fleste andre kapitalforvaltere, ved at have  resultathonorar, der måles imod et benchmark (MSCI World). Dvs du betaler først resultathonorar, når ANNOX slår benchmark. Derfor kan du som investor altid være sikker på, at vi deler din interesse i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt.

Ingen skjulte omkostninger i Annox

I alle investerings- og kapitalforeninger betales der derudover et fast honorar til dækning af udgifterne til administration, depotbank, investeringsrådgivning og forvaltning. Honoraret, der officielt benævnes løbende omkostninger, kan ses ved at klikke på faktaarket under ÅOP og udgør  0,75% af den samlede formue under forvaltning før tillæg af resultathonoraret. Hertil tilkommer et resultathonorar på 25% af merkastet relativt til benchmark (MSCI World).

Fondenes revisor kontrollerer alle honorarberegningerne til ANNOX og rapporterer om dem til investorerne.

Resultathonorar
Der betales resultathonorar på 25 procent af det merafkast ANNOX leverer relativt til benchmark (MSCI World). Dvs. at der kun beregnes resultathonorar af differencen mellem afkastet for ANNOX og afkastet for benchmarket. Findes der ikke et merafkast, betales der således ikke resultathonorar.

High Water Mark
Resultathonoraret beregnes efter den såkaldte High Water Mark-metode. Det betyder, at fonden kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end værdien sidste gang, der blev betalt resultathonorar. Opgørelsen sker ved udgangen af hver måned, hvor det seneste watermark løbende evalueres. Metoden sikrer, at der ikke betales resultathonorar, hvis fonden ikke tjener penge.

ÅOP
Investeringsfondsbranchen har valgt at beregne et fælles omkostningstal, ÅOP, for alle investerings- og kapitalforeninger. Det beregnes på basis af administrationsomkostningerne og fondens direkte handelsomkostninger. Hertil lægges emissionstillæg og indløsningsfradrag. Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over tid.

Investeringsbeviserne i ANNOX er børsnoterede og skal derfor placeres i et depot i et pengeinstitut. ANNOX er ikke kontoførende, og du kan derfor ikke overføre selve pensionsordningen til os.

Ønsker du at investere dine pensionsmidler i ANNOX kan du oprette en pensionsordning i en bank. Herefter kan du bede banken om at investere din pensionsopsparing i investeringsbeviser fra ANNOX. Dvs. selve din pensionsordning er i en bank, men midlerne er investeret i investeringsbeviser fra ANNOX.

Læs om din muligheder