Investering i aktier

Mindre snak.
Mere afkast.

Verdenskort

Om aktieinvestering

Invester kun penge, du kan undvære i minimum tre år

Aktier er den bedste investering over tid, men det med tiden er til gengæld også helt afgørende. Som vi netop har set med corona, så kan aktiemarkederne dykke fra den ene dag til den anden, og så er det helt afgørende, at man ikke blive presset til at sælge på et dårligt tidspunkt, fordi man står og skal bruge pengene til at købe et nyt køkken. Vores tommelfingerregel er, at man kun skal investere penge, som man ikke skal bruge inden for de næste tre år. Med den tidshorisont vil du være rustet til at komme igennem udsving på markedet – og du vil forventeligt også have tjent på dine investeringer. Men det findes der naturligvis ingen garantier for.

Se hvordan du gør

Ansvarlig investering

Løbende screening af investeringer

Vi screener løbende de virksomheder, vi investerer i, for klimapåvirkning, overholdelse af menneskerettigheder, overholdelse af arbejdstageres rettigheder, miljøpåvirkning og for etisk virksomhedsledelse. Screeningen foretages i samarbejde med Refinitiv, der er en af verdens største uafhængige udbyder af ESG-screening.

Se nærmere på Refinitivs hjemmeside

Højere krav til etik og ansvarlig virksomhedsdrift
Dine penge investeres med størst muligt hensyn til menneskerettigheder og ansvarlig virksomhedsdrift.

Mere vedvarende energi og ny teknologi
Der investeres mere i selskaber, der producerer grøn energi, reducerer affaldsproduktion og producerer medicin og sundhedsudstyr.

Ingen våben eller tobak
Nul investeringer i virksomheder, der producerer eller distribuerer våben eller krigsudstyr. Heller ingen tobaksrelaterede produkter.

Annox aktier

Aktier og risikospredning

Hver aktie udgør gennemsnitligt kun 0,5 % procent af porteføljen, hvorfor man samlet har en tryghed for, at porteføljen er risikomæssigt spredt ud så meget ud som muligt. Man har således ingen høj koncentration på enkelt aktier, som man ser i mange andre fonde og indeks der er markedsvægtede. For eksempel udgør Amazon, Microsoft og Apple sammenlagt over 30% af indekset Nasdaq 100. I modsætning hertil udgør de 3 største aktier i Annox fonden typisk ikke mere end 4%.

Vores aktieportefølje er global, og består derfor af mere end 200 internationale aktier fra mange forskellige regioner. De essentielle regioner vi arbejder med er henholdsvis nordiske, europæiske, nordamerikanske og australasien - dvs. alle de regioner der er kendt som værende moderne udviklede økonomiske lande, og som tilsammen udgør 90% af det globale aktiemarked.

Se vores afkast

Aktiefond

I Annox mener vi at en aktieportefølje er en uundværlig del af enhver investors formue.

Derfor har har vi lavet vores egen aktiefond, der er diversificeret, u-gearet og giver eksponering mod mere end 200 aktier – udvalgt fra et univers af tusindvis af aktier i hele verden.

Se vores afkast

I bund og grund er fondens aktier udvalgt på historiske gode regnskaber og attraktive aktieprismønstre. Vi vælger således de aktier som giver den bedste kombination af anerkendte akademiske risikopræmier og markedsabnormaliteter til at skabe merafkast.

Vi bruger en systematisk datadrevet tilgang til at finde og udnytte disse risikopræmer, men også til at at optimere og diversificere vores aktieportefølje på den bedst mulige måde. Det vil sige vi bruger faste regler, modeller og algoritmer udviklet internt i Annox til at bestemme udvælgelsen af aktier.

Strategier

Faktorinvestering – også kendt som om en fonds investeringsstil, kan forstås som hvorledes en portefølje er konstrueret anderledes end markedet. For eksempel er en porteføljemanager, der invester i “small cap” kendt for at investere i aktier, der har mindre selskabsværdi end gennemsnittet for markedet. I det akademiske miljø er dette oftest kendt, som at fonden er “tiltet” eller “loadet op på size faktoren”. Faktorerne omtales også ofte som risikopræmier, og blev for alvor kendt da de amerikanske professorer Eugene Fama og Kenneth French i 1993 publicerede en række banebrydende artikler, der viste stor evidens for at faktorerne eksisterede – og kunne anvendes til at forklare mange fondes afkast. I det akademiske miljø, har man siden undersøgt disse yderligere, og helt frem til idag bliver der stadig forsket i dem.

Annox har egenudviklet en aktiemodel, baseret på historiske og nuværende aktiepriser og regnskaber, for at udnytte disse risikopræmier bedst muligt og skabe merafkast.

Se vores afkast

Sådan fungerer investering

Som investor i en aktie investeringsforening får du nem og hurtig adgang til indsigt og stor viden om de finansielle markeder. Til gengæld må du give køb på selv at bestemme præcis, hvilke selskaber du vil investere i.

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der sammen investerer i foruddefinerede aktiv klasser eller markeder. Det kan være aktier, obligationer eller noget helt tredje. Det kan også være en blanding af forskellige aktivklasser . I ANNOX fokuserer vi på at lave den bedst mulige porteføljeforvaltning af vores globale aktieafdeling – og intet andet.

Foreningens forpligtelser over for dig
En investeringsforening foretager investeringer på vegne af foreningens investorer. Derfor er det primære mål altid at pleje investorernes investeringer. Da foreningen er underlagt investeringsforeningsloven, har du som investor en sikkerhed for, at dine investeringer bliver spredt over en bred vifte af aktier.

Investorerne ejer Annox
Investerer du i aktier og obligationer gennem en investeringsforening, bliver du medlem af foreningen. Så snart du har købt dit første investeringsbevis, er du automatisk medejer af foreningen for den andel, dit bevis udgør. Foreningen ejes udelukkende af investorerne, som har adgang til generalforsamlingen, og som desuden har indflydelse på fx valg af bestyrelsen.

Som investor i Annox betaler du kun for kapitalforvaltning – ikke for handler og diverse følgeforretninger, som ofte er betydelige og kan være svære at gennemskue.

Noget af det, der adskiller Annox fra andre kapitalforvaltere, er blandt andet, at vi har resultathonorar i vores fond, og at dette er målt op imod et benchmark. Derfor kan du som investor altid være sikker på, at vi deler din interesse i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt.

Ingen skjulte omkostninger i Annox

I alle investerings- og kapitalforeninger betales der derudover et fast honorar til dækning af udgifterne til administration, depotbank, investeringsrådgivning og forvaltning. Honoraret, der officielt benævnes løbende omkostninger, kan ses ved at klikke på faktaarket under åop og udgør estimeret 0.75% af den samlede formue under forvaltning. Hertil tilkommer et performancehonorar på 25% af merkastet relativt til benchmark.

Fondenes revisor kontrollerer alle honorarberegningerne til Annox og rapporterer om dem til investorerne.

Resultathonorar
Der er et resultathonorar på 25 procent af merafkastet Annox leverer relativt til benchmark. Dvs. der kun beregnes resultathonorar af differencen mellem afkastet for Annox og afkastet for benchmarket. Findes der ikke et merafkast, betales der således ikke resultathonorar.

High Water Mark
Resultathonoraret beregnes efter den såkaldte High Water Mark-metode. Det betyder, at fonden kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar – og ligeledes at merafkastet relativt til benchmark er højere end hidtil. Opgørelsen sker ved udgangen af hver måned, hvor det seneste watermark løbende evalueres.

ÅOP
Investeringsfondsbranchen har valgt at beregne et fælles omkostningstal, ÅOP, for alle investerings- og kapitalforeninger. Det beregnes på basis af administrationsomkostningerne og fondens direkte handelsomkostninger. Hertil lægges emissionstillæg og indløsningsfradrag. Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over tidshorisonten, der i det standardiserede

Investeringsbeviserne i Annox er børsnoterede og skal derfor placeres i et depot i et pengeinstitut. Annox er ikke kontoførende, og du kan derfor ikke overføre selve pensionsordningen til os.

Ønsker du at investere dine pensionsmidler i Annox kan du oprette en pensionsordning i en bank. Herefter kan du bede banken investerer din pensionsopsparing i investeringsbeviser fra Annox. Dvs. selve din pensionsordning er i en bank, men pengene er investeret i investeringsbeviser fra Annox.

Læs om din muligheder